Sdílení energie schváleno

Vláda schválila novelu, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny

 

Schválená novela energetického zákona přináší následující výhody: snížení nákladů na elektřinu, zvýšení soběstačnosti v energetické oblasti a pozitivní dopad na životní prostředí. Díky této novelizaci bude možné zakládat energetická společenství, která umožní sdílení vlastní vyrobené elektřiny mezi členy těchto společenství a také s ostatními zákazníky.

Rozhodnutí vlády přinese značnou pomoc při modernizaci české energetiky. Komunitní energetika způsobí významnou transformaci celého systému české energetiky. Schválená novela energetického zákona umožní vytvoření systému, který bude efektivní a povede ke všem pozitivním efektům, především snížení energetických nákladů a posílení energetické samostatnosti. Při tvorbě novely se zapojila široká veřejnost, od odborníků z nevládních organizací až po energetické distributory, Energetický regulační úřad a provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Výsledný model komunitní energetiky, který vznikl, je funkční a zejména stabilní pro budoucí provoz komunitní energetiky u nás.

Komunitní energetika se zakládá na principu sdílení vlastní vyrobené elektřiny. Nově zavedený koncept aktivního zákazníka umožní jednotlivcům sdílet svou vlastní vyrobenou elektřinu na jiných místech, jako například z rodinného domu do bytu nebo chalupy. Tento způsob sdílení umožní až 10 různým místům přijímat energii z jednoho zdroje, což může zahrnovat širší rodinu, firmu s více provozy nebo několik úřadů v obci.

Sdílet mezi sebou elektřinu mohou fyzické i právnické osoby, obce i neziskové organizace. Počet členů se bude počítat podle počtu předávacích míst.

Kromě aktivního zákazníka bude možné sdílet elektřinu v rámci Energetického společenství. V rámci těchto společenství budou vytvářeny skupiny sdílení, které umožní až 1000 členům v prvním kroku zapojit se a vzájemně si posílat energii na území až tří obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy. Územní omezení jsou nutná pro udržení stability distribuční soustavy, dostupnosti dat a funkčnosti celého systému. V Evropě je tento koncept rozšířený, například ve Francii je omezeno na 2 km ve městě a na 20 km na venkově, zatímco v Německu není sdílení elektřiny na větší vzdálenost umožněno vůbec.

Pro vytvoření energetického společenství je nezbytné založit právnickou osobu, družstvo nebo spolek a poté provést registraci u Energetického regulačního úřadu. Členové společenství následně stanoví dohodnutý alokační klíč, který určuje, kolik elektřiny bude každý člen odebírat. Tyto informace společenství nahlásí spolu s EAN kódy na Elektroenergetické datové centrum, které následně předá tyto údaje operátorovi trhu.

K prozatím poslední fázi komunitní energetiky je nutné zřídit Elektroenergetické datové centrum (EDC), které umožní detailní zpracování dat o výrobě a spotřebě elektřiny v zapojených odběrných a výrobních místech. EDC bude sloužit jako pevný základ pro digitalizaci a postupnou decentralizaci elektroenergetiky a zásadně přispěje k efektivnímu řízení provozu a zatížení sítí.

 

V prvním etapě bude první modul EDC umožňovat sdílení elektřiny nejen uvnitř jednoho bytového domu, ale také mezi různými distribučními soustavami. To znamená, že majitel chaty v jižních Čechách s fotovoltaickou elektrárnou bude schopen „sdílet“ vyrobenou elektřinu s odběrným místem v Praze. Bude možné vzájemně započítávat výrobu elektřiny v jedné lokalitě s její spotřebou v jiné lokalitě.

 

V elektrické síti, kde se všechna elektřina mísí, je důležité přesně registrovat a vyúčtovat, který zdroj elektřiny patří komu. Toto vyúčtování bude prováděno čtvrthodinově, neboť tržní ceny elektřiny a chování účastníků na trhu se každou čtvrt hodinu mění. Tímto způsobem je zajištěno, že chování jednoho účastníka nijak nepoškodí chování jiného účastníka na trhu. Pro tento účel je nezbytná instalace „chytrého“ elektroměru.